OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

RATOWNICTWO WODNE

W ELBLĄGU​​

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

RATOWNICTWA WODNEGO W ELBLĄGU

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Elblągu zwane dalej "OSP RW".

 2. Stowarzyszenie OSP RW działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 tekst jednolity ze zm.), ustaw z dnia 24 sierpnia 1991 r. "O ochronie przeciwpożarowej" (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 122 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Dz. U z 2003 r. nr 96 poz. 873), a także niniejszego statutu.

 3. Stowarzyszenie OSP RW posiada osobowość prawną.

 4. Siedzibą OSP RW jest miasto Elbląg

 

§2

 

 1. Terenem działania OSP RW jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie, rejonie pomocy wzajemnej na obszarze kraju i poza jego granicami.

 2. Stowarzyszenie OSP RW jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Związkiem".

 

§3

 

    OSP RW może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacji według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§4

 

    OSP RW opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia spraw OSP RW może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§5

    Celem OSP RW jest:

 1. branie udziału w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych przeprowadzanych w czasie klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń w tym ekologicznych na terenie kraju i poza nim;

 2. działanie na rzecz ochrony środowiska;

 3. branie udziału w misjach humanitarnych;

 4. rozwijanie wśród członków OSP RW kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej;

 5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP RW w organach samorządowych i przedstawicielskich;

 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 

§6

 

    Cele i zadania wymienione w §5 OSP RW realizuje przez:

 1. organizowanie grup, sekcji oraz zastępów ratownictwa wodnego, których dowódcę wyznacza zarząd;

 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach o zapobieganie  klęskom żywiołowym i lokalnych zagrożeń;

 3. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o działalności użytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu i własnych potrzeb;

 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 8. ratownictwa i ochrony ludności;

 9. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 10. ń na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 11. promocji i organizacji wolontariatu;

 12. prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, kandydaci, ich prawa i obowiązki

 

§7

 

    Członkami OSP RW mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione są praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz osoby prawne z zastrzeżeniem art. 10 ust 3 i art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późniejszymi zm.).

 

§8

 

    Kandydatem jest osoba, która zgłasza pisemny akces przystąpienia do OSP RW i spełnia warunki §7 statutu OSP RW.

    Okres kandydacki trwa 6 miesięcy. O skróceniu ww. okresu decyduje zarząd.

    Obowiązki kandydata pokrywają się z obowiązkami członka czynnego.

 

§9

 

    Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP RW po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§10

 

    Członkowie OSP RW dzielą się na:

 1. członków czynnych;

 2. członków wspierających;

 3. członków honorowych.

 

§11

 

    Członkiem czynnym jest osoba, która składa przyrzeczenie następującej treści:

W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpowodziowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”, aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską.

 

§12

 

    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP RW, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalności.

    Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP RW i być wybieranym do władz OSP RW.

 

§13

 

    Członkiem honorowym może zostać członek OSP RW szczególnie zasłużony dla ratownictwa wodnego, ochrony życia i zdrowia.

    Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP RW.

    Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

 

§14

 

    Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz OSP RW;

 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu;

 3. korzystać z funduszu samopomocy.

 

§15

 

    Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP RW;

 2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał OSP RW;

 3. podnosić poziom wiedzy i kultury fizycznej poprzez udział w szkoleniach;

 4. dbać o mienie OSP RW;

 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§16

 

    Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z OSP RW;

 2. wykluczenia przez władze OSP RW z powodu prowadzenia działalności niezgodnej z postanowieniami niniejszego statutu lub naruszenia praw karnego;

 3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok;

 4. likwidacji OSP RW;

 5. śmierci członka OSP RW;

 6. wykluczenia przez władze OSP RW z powodu nie uczestnictwa w pracach statutowych dłużej niż 6 miesięcy.

 

§17

 

    Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP RW.

    Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu.

    Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §14 i §15 niniejszego statutu.

 

§18

 

    Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej w użytkowanie przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP RW.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia OSP RW

 

§19

 

    Władzami OSP RW są:

 1. Walne Zebranie;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

 

WALNE ZEBRANIE

 

§20

 

    Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP RW. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5-9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd Związku OSP RP.

 

§21

 

    Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności;

 2. uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP RW;

 3. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie;

 4. podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej;

 5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez zarząd, komisję rewizyjną i członków OSP RW;

 6. dokonywanie zmian w statucie OSP RW;

 7. przyjmowanie uchwał o przyjęciu zapisów i darowizn;

 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu;

 9. wybieranie i delegowanie członka OSP RW w skład władz Związku OSP RP;

 10. podejmowanie uchwały o przystąpieniu i wystąpieniu OSP RW ze Związku OSP RP;

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu OSP RW.

 

§22

 

    Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do protokołów.

 

§23

 

    Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

§24

 

    Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 

§25

 

    Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP RW:

 1. z własnej inicjatywy;

 2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP RW;

 3. na żądanie ½ liczby członków czynnych OSP RW;

 4. na żądanie Związku OSP RP.

 

§26

 

    Nadzwyczajne walne zebranie OSP RW zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§27

 

    Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

    Uchwały w sprawach zmiany statutu i rozwiązania OSP RW są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.

 

§28

 

    W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad.

    Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwały w sprawach zmiany w statucie i rozwiązana OSP RW.

 

§29

 

    Wybory do władz OSP RW odbywają się w glosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały walnego zebrania.

 

ZARZĄD

 

§30

 

    Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarz i zastępcę naczelnika.

    Zarząd może uzupełnić do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§31

 

    Do zadań zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania;

 2. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP RW oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu;

 3. reprezentowanie interesów OSP RW;

 4. zaciąganie w imieniu OSP RW zobowiązań finansowych;

 5. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak;

 6. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP RW;

 7. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP RW powierzonych im zadań;

 8. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP RW;

 9. zwoływanie walnego zebrania;

 10. niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu;

 11. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego w swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP RW najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian;

 12. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP RW dokumentów związanych z jej działalnością;

 13. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

 

 

§32

 

    Prezes zarządu reprezentuje OSP RW na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§33

 

    Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa lub naczelnika. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.

 

§34

 

    Do ważności posiedzenia zarządu wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykła większością głosów.  W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

 

§35

 

    Zarząd odpowiada za gospodarkę materiałowo finansową.

    Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP RW prezes lub wiceprezes, skarbnik i sekretarz dwuosobowo.

 

§36

 

    Naczelnik OSP RW kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

    Do naczelnika należy:

 1. wnioskowanie do zarządu OSP RW o wyznaczanie członków OSP RW do wykonywania zadań operacyjno – technicznych;

 2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia członków OSP RW;

 3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przez członków OSP RW w czasie wykonywania zadań operacyjno – technicznych i ratowniczych;

 4. kierowanie działalnością prewencyjną;

 5. kierowanie OSP RW w przeprowadzanych akcjach ratownictwa wodnego;

 6. zarządzanie sprzętem i urządzeniami OSP RW oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji;

 7. opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu i wyposażenia OSP RW w sprzęt techniczny i inne środki;

 8. rozliczanie ze sprzętu i materiałów powierzonych OSP RW z zasobów Skarbu Państwa na czas określony lub nieokreślony;

 9. przygotowywanie OSP RW lub jej części do udziału w terenowej obronie cywilnej.

 

§37

 

    Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP RW naczelnik może zastosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną;

 2. pochwałę w rozkazie;

 3. wystąpienie do zarządu OSP RW o przyznanie nagrody;

 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§38

 

    Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP RW, naruszających w trakcie ich wykonywania postanowień niniejszego statutu naczelnik może zastosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne;

 2. nagana w rozkazie naczelnika;

 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP RW.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§39

 

    Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP RW i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności OSP RW ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;

 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP RW;

 3. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności;

 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

§40

 

    Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

    Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.

    Komisja rewizyjna może uzupełnić do swego składu członka na miejsce ustępującego w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek OSP RW

 

§41

 

    Majątek OSP RW powstaje ze:

 1. składek członkowskich;

 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

 3. dochodu z majątku;

 4. ofiarności publicznej;

 5. wpływów z własnej działalności gospodarczej.

 

§42

 

    OSP RW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej OSP RW służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków OSP RW z wyjątkiem uzasadnionych nagród przewidzianych w §31 pkt. 5 oraz §37 pkt. 3.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP RW

 

§43

 

     Zmianę statutu i rozwiązanie OSP RW uchwala walne zebranie OSP RW większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§44

 

    Wniosek o rozwiązanie OSP RW względnie zmianę statutu może składać zarząd z własnej inicjatywy lub na zgłoszenie żądania co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§45

 

    Zawiadomienie członków OSP RW o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrzony wniosek w sprawie rozwiązania OSP RW, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§46

 

    W razie rozwiązania OSP RW walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w liczbie 3 osób ze składu zarządu. W przypadku niemożliwości zwołania walnego zebrania uchwałę o rozwiązaniu OSP RW podejmuje Sąd Rejonowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.

 

§47

 

    Pozostały majątek stanowiący własność OSP RW przechodzi na własność Związku OSP RP lub jego terenowych jednostek organizacyjnych.

 

§48

 

    Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidacyjnego OSP RW.

 

§49

 

    Przekroczenie w czasie trwania kadencji ustalonego statutu progu zmian ilościowych w składzie członków zarządu i komisji rewizyjnej OSP RW określonych w §30 i §40 wymaga ich ponownego wyboru przez nadzwyczajne walne zebranie OSP RW.

    Działalność prowadzona przez członków OSP RW oparta jest na aktualnych i obowiązujących przepisach prawnych.